مقایسه بلوک لیکا با پانل گچی کناف

نوع دیوار

(لیکا ۱۰) سبک D10

(لیکا ۱۰)

فوق سبک

L10

کناف

دیوارخارجی

اکواپانل

کناف

خشک وخشک خارجی

کناف

خشک وخشک داخلی

نوع مصالح

ته پر

ته پر

Aquapanel

W112 دوطرفه

C70، U70

دوطرفه

C70، U70

سایز قطعه

۱۰*۲۰*۴۰

۱۰*۲۰*۴۰

۵/۱۲*۱۲۰*۲۵۰

۵/۱۲*۱۲۰*۲۵۰

۵/۱۲*۱۲۰*۲۵۰

تعداد در متر مربع دیوار

۵/۱۲

۵/۱۲

۳۳/۰

۳۳/۰

۳۳/۰

وزن قطعه           (kg)

۲۰۰/۴

۵/۲

۱۷۴

۱۲۹

۸۱

وزن یک متر مربع مصالح (kg)

۵۲

۲۵/۳۱

۵۸

۴۳

۲۷

وزن ملات در یک مترمربع(kg)

۲۱

۵

—-

—-

—-

وزن اندود در یک مترمربع(kg)

۲۵

۵/۳

—-

—-

—-

وزن کل دیوار(kg)

۹۸

۷۵/۳۹

۵۸

۴۳

۲۷

بهای واحد (تومان)

۴۹۵

۸۹۰

—-

—-

—-

هزینه حمل هر قطعه با ۱۰چرخ

۴۳

۴۳

—-

—-

—-

هزینه حمل یک متر مربع مصالح

 

۵۳۷

—-

—-

—-

بهای یک متر مربع مصالح ( تومان )

۶۰۰۰

۱۱۱۲۵

۲۳۰۵۰

۲۲۳۷۰

۱۴۱۵۱

بهای یک متر مربع اندود کاری،بتونه ( تومان )

۳۱۰۰

۴۱۰۰

۴۵۰۰

۱۲۰۰

۱۲۰۰

بهای ملات در یک متر مربع ( تومان )

۴۴۰

۱۳۵۰

—-

—-

—-

بهای پرت مصالح در یک متر مربع ( تومان )

۱۸۵

۱۸۵

۱۰۰۰

۱۱۰۰

۹۰۰

دستمزد یک مترمربع دیوار چینی ( تومان )

۳۵۰۰

۳۵۰۰

۱۱۰۰۰

۸۰۰۰

۶۰۰۰

قیمت کل دیوار ( تومان )

۱۳۷۶۰

۲۰۸۰۰

۳۹۵۵۰

۳۲۶۷۰

۲۲۲۵۱

ضریب انتقال حرارتی کل w/m20c

۵۳/۰

۴۸/۰

—-

—-

—-

متراژ کار انجام شده در روز (متر مربع)

۴۰

۳۷

۴۱

۴۸

۵۰

 * هزینه حمل لیکا از زرقان :۴۳۰ریال = تعداد بلوک ۳۰۰۰/کرایه حمل۱۳۰۰۰۰۰     ۵۳۷۵ریال = تعداد بلوک در یک مترمربع۱۲.۵*هزینه حمل یک قطعه۴۳۰