مقایسه بلوک لیکا با آجر سفال

 

نوع دیوار

(لیکا ۱۰)

سبک D10

سفال۱۰

(لیکا ۱۵)

سبک D15

سفال۱۵

نوع مصالح

دو سوراخه ته پر

تو خالی

دو سوراخه ته پر

تو خالی

سایز قطعه

۱۰*۲۰*۴۰

۸.۵*۱۸.۵*۲۰

۱۵*۲۰*۵۰

۱۳*۱۸.۵*۲۰

تعداد در متر مربع دیوار

۱۱/۳۶

۲۷

۱۰

۲۷

وزن قطعه           (kg)

۴/۰۰

۱/۹۰۰

۷/۲۰۰

۲/۹۵

وزن یک متر مربع مصالح (kg)

۴۵

۵۱/۳۰۰

۷۲

۸۰

وزن ملات در یک مترمربع(kg)

۲۱

۸۲

۲۴

۳۱

وزن اندود در یک مترمربع(kg

۲۵

۴۶

۲۵

۴۶

وزن کل دیوار(kg)

۹۱

۱۲۵/۳

۱۲۱

۱۵۷

بهای واحد (تومان)

۶۹۰

۱۰۵

۸۹۰

۱۵۰

هزینه حمل و تخلیه هر قطعه با ۱۰چرخ

۸۰

۷۸

۱۳۳

۱۱۸

هزینه حمل یک متر مربع مصالح

 ۹۰۹

۲۱۰۶

۱۳۳۰*

۳۱۸۶**

بهای یک متر مربع مصالح (تومان)

۷۸۳۸

۲۸۳۵

۸۹۰۰

۴۰۵۰

بهای یک متر

مربع اندود کاری،بتونه (تومان)

۴۱۰۰

۵۳۰۰

۴۱۰۰

۴۳۰۰

بهای ملات در یک متر مربع (تومان)

۶۰۰

۸۰۰

۷۰۰

۹۰۰

بهای پرت مصالح در یک متر مربع (تومان)

۱۳۵

۴۰۰

۲۰۰

۴۰۰

دستمزد یک مترمربع دیوار چینی (تومان))

۴۰۰۰

۴۵۰۰

۴۲۰۰

۴۲۰۰

قیمت کل دیوار (تومان)

۱۷۵۸۰

۱۵۹۴۰

۱۹۴۳۰

۱۷۰۳۶

ضریب انتقال حرارتی کل w/m20c

۰/۳۴

—-

۰/۳۴

——

متراژ کار انجام شده در روز (متر مربع)

۴۰

۳۳

۳۷

۳۳


* هزینه حمل لیکا از زرقان :۱۳۳ ریال = تعداد بلوک ۳۰۰/کرایه حمل۴۰۰۰۰     ۱۳۳۰ریال = تعداد بلوک در یک مترمربع۱۰*هزینه حمل یک قطعه۱۳۳

** هزینه حمل سفال از یزد :۹۰ریال = تعداد بلوک ۵۲۰۰/کرایه حمل۴۷۰۰۰۰       ۲۴۳۰ریال = تعداد بلوک در یک مترمربع۲۷*هزینه حمل یک قطعه۹۰