ابعاد بلوک:

عرض ۱۹ * ارتفاع ۲۰ * طول ۵۰ سانتیمترمعادل ۱۰ عدد در یک متر مربع

وزن مخصوص ظاهری :

طبق استاندارد ملی ۷۷۸۲ ایران،بلوکهای سیمانی سبک ، بر اساس وزن مخصوص ظاهری خشک در رده ی۲معادل ۴۹۰ کیلوگرم بر مترمکعب قرار می گیرد.

جذب آب :

جذب آب بلوکهای سیمانی سبک که مطابق با روش استاندارد ASTM C 4206 معادل ۲۱۲ کیلو گرم بر متر مکعب در رده ی ۲ قرار دارد.

مقاومت فشاری :

مقاومت فشاری بلوک های سیمانی سبک غیر باربر که طبق استاندارد ASTM C 140آزمایش می شود در مورد این بلوک رده ۶ معادل ۸۹ کیلو گرم بر سانتیمتر مربع کسب گردید.

جمع شدگی خطی :

میزان جمع شدگی خطی بلوک های سبک سیمانی که مطابق با روش آزمون استانداردASTM C 426 اندازه گیری میشود در مورد این بلوک عدد ۰.۰۴۳ بدست آمد.

مقاومت اکوستیک :

شاخص کاهش صدای وزن یافته به دسی بل بر اساس استانداد ملی ایران ۱-۸۸۳۴

RW(C;CG)=۵۵,۵(-۱;-۲) dB

ضریب انتقال حرارت کل :

طبق استاندارد ASTM C 1363 ،  W/M۲.K0 ۰۴۱ می باشد.

مواد تشکیل دهنده ی بتن محیطی :

ازمیکس شدن سبکدانه های پرلیت و پومیس به ترتیب حجمی ۳/۱ و ۳/۲ با ابعاد ۰ تا ۵ میلیمترو سیمان تیپ ۱ ۵۲۵ فیروزآباد که دارنده بالاترین استاندارد های جهانی در صنعت سیمان، بعلاوه آب شرب و ژل میکروسیلیس می باشد.