معرفی محصولات موزائیک سمنت پلاست

 


 • موزائیک واش بتن

  موزاییک مسلح شده با الیاف پلی پروپیلن p-p و رزین در ابعاد 40*40

 • موزائیک قلوه ای

  موزاییک مسلح شده با الیاف پلی پروپیلن p-p و رزین در ابعاد 40*40

 • موزائیک چرم ساده

  موزاییک مسلح شده با الیاف پلی پروپیلن p-p و رزین در ابعاد 40*40

 • موزائیک خورشیدی آنتیک

  موزاییک مسلح شده با الیاف پلی پروپیلن p-p و رزین در ابعاد 30*30


 • موزائیک چرم خط دار

  موزاییک مسلح شده با الیاف پلی پروپیلن p-p و رزین در ابعاد 40*40

 • موزائیک خورشیدی آنتیک

  موزاییک مسلح شده با الیاف پلی پروپیلن p-p و رزین در ابعاد 30*30

 • موزائیک قلوه ای

  موزاییک مسلح شده با الیاف پلی پروپیلن p-p و رزین در ابعاد 40*40

 • موزائیک چرمی ساده

  موزاییک مسلح شده با الیاف پلی پروپیلن p-p و رزین در ابعاد 40*40

 • موزائیک واش بتن

  موزاییک مسلح شده با الیاف پلی پروپیلن p-p و رزین در ابعاد 40*40

 • موزائیک زهل

  موزاییک مسلح شده با الیاف پلی پروپیلن p-p و رزین در ابعاد 40*40

 • موزائیک گرانیتی

  موزاییک مسلح شده با الیاف پلی پروپیلن p-p و رزین در ابعاد 40*40

 • موزائیک ترمه

  موزاییک مسلح شده با الیاف پلی پروپیلن p-p و رزین در ابعاد 40*40


معرفی پروژه های اجرا شده با بتن سمنت پلاست


 • موزائیک ترمه

  موزاییک مسلح شده با الیاف پلی پروپیلن p-p و رزین در ابعاد 40*40

 • موزائیک قلوه ای

  موزاییک مسلح شده با الیاف پلی پروپیلن p-p و رزین در ابعاد 40*40

 • موزائیک چرم خط دار

  موزاییک مسلح شده با الیاف پلی پروپیلن p-p و رزین در ابعاد 40*40

 • موزائیک واش بتن

  موزاییک مسلح شده با الیاف پلی پروپیلن p-p و رزین در ابعاد 40*40

 • موزائیک چرم خط دار

  موزاییک مسلح شده با الیاف پلی پروپیلن p-p و رزین در ابعاد 40*40

 • موزائیک ترمه

  موزاییک مسلح شده با الیاف پلی پروپیلن p-p و رزین در ابعاد 40*40

 • موزائیک واش بتن

  موزاییک مسلح شده با الیاف پلی پروپیلن p-p و رزین در ابعاد 40*40

 • موزائیک واش بتن

  موزاییک مسلح شده با الیاف پلی پروپیلن p-p و رزین در ابعاد 40*40

 • نرده بتنی سمنت پلاست

 • نرده بتنی سمنت پلاست

 • نرده بتنی سمنت پلاست

 • نرده بتنی سمنت پلاست

مشخصات فنی و روش اجرا