درخواست نمایندگی و عاملیت

نام مدیر یا صاحب *
نام شرکت یا تجارت
تلفن *فاکستلفن همراه *

پست الکترونیک

آدرس وب

استان *

شهر *

آدرس *

کدپستی ۱۰ رقمی *

نوع کسب فروشگاه سنگ ساختمانی فروشگاه کاشی و سرامیک پیمانکار ساختمانی کلینیک ساختمانی قصد ایجاد فروشگاه جدیدی دارم سایر

سایر نوع کسب

محل کسب فروشگاه شرکت تجاری سایر

سایر محل کسب

مالکیت مالک ششدانگ مالک شریک سرقفلی مستاجر

مساحت کمتر از ۵۰ متر مربع بین ۵۰ تا ۱۰۰ متر مربع بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ متر مربع بیش از ۲۰۰ متر مربع

سابقه در محل کمتر از ۱ سال بین ۱ تا ۳ سال بین ۳ تا ۵ سال بیش از ۵ سال

موقعیت تجاری اداری مسکونی

سابقه در کسب کمتر از ۱ سال بین ۱ تا ۳ سال بین ۳ تا ۵ سال بیش از ۵ سال

تعداد کارمندان

محصولات / خدمات ارائه شده

نوع نمایندگی مورد نظر شما چیست؟ نمایندگی عاملیت فروش

چرا باید شما را به عنوان نماینده یا عاملیت توزیع و فروش انتخاب کنیم؟

هرگونه توضیحی که به نظر شما برای ما مفید است؟

نحوه آشنایی با ما

ارسال